1. Czy do UMG dotarły sygnały dot. zastrzeżeń co do remontów świetlic w Słupi Kapitulnej i Zielonej Wsi? a-> zdaniem Pawła Szybaja w Słupi z jednej ściany odpadł tynk. b-> w Zielonej Wsi miała być sala gimnastyczna, a obiekt - po remoncie - wyposażeniem p
Piątek, 01 Lipiec 2011 13:27

Po interwencji na ostatniej sesji radnego Pawła Szybaja komisja z urzędu pojechała dokonać ponownego przeglądu stanu po remoncie w obu świetlicach. Zwróciliśmy się też z oficjalnym pismem do Andrzeja Szymańskiego, jako właściciela firmy wykonującej zadanie o ustosunkowanie się do zarzutów radnego, ich wyjaśnienie i oczywiście usunięcie usterek w ramach gwarancji.

Chronologicznie możemy mówić o następujących krokach podejmowanych przez gminę, w tym również inspektora nadzoru: na koniec roku wykonawca zgłosił gotowość do odbioru zadania, inspektor zadanie odebrał z zaleceniami, które miały zostać przez wykonawcę poprawione. Po przejęciu obiektów od wykonawcy, gmina oddała salę do użytku. Usterki, o których mówi radny wychodziły w trakcie eksploatacji, są zresztą na bieżąco usuwane. Nie można ich było zauważyć podczas odbioru.

Co do sposobu korzystania z wyremontowanego obiektu szkolnego w Zielonej Wsi, jej przeznaczeniem jest pełnienie funkcji świetlicy wiejskiej (regulamin w załączniku maila). Na pewno zostanie doposażona, ale będzie to związane z jej przeznaczeniem, nie zaś z próbą stworzenia tam sali gimnastycznej. Obiektem zarządza sołtys, od 1 lipca świetlica będzie też miała gospodarza. Uczniowie tamtejszej szkoły podstawowej będą mogli korzystać z sali, kiedy warunki pogodowe nie pozwolą im ćwiczyć na zewnątrz. Mówiąc o ćwiczeniach mamy na myśli ćwiczenia ogólnorozwojowe, nie zaś gry zespołowe (koszykówka, siatkówki, itp.), do których ten obiekt nie jest przeznaczony. To nie jest i z założenia nie mogła być sala sportowa w rozumieniu odpowiednich przepisów z uwagi na niewystarczającą ilość miejsca oraz z wielkość i pochodzenie środków pomocowych pozyskanych przez gminę na remont.