Informacja o XL sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz
Środa, 22 Styczeń 2014 09:09

 

Uprzejmie informuję, że XL sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz, odbędzie się 29 stycznia 2014 roku o godzinie 15:00 w sali 102 Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

 Porządek obrad:

 

I.        Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

II.      Odczytanie porządku obrad sesji.

III.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

IV.    Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

V.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Rawicz.

VI.    Interpelacje i zapytania radnych.

VII.  Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 r.

VIII.   Podjecie uchwał w sprawach:

         1/ Zmiany Uchwały Nr XXIII/189/12 Rady  Miejskiej Gminy  Rawicz z dnia 31 października   

             2012 roku w sprawie określenia  przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub   

              zarządzającym jest Gmina Rawicz oraz  warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

         2/  Nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym  Sierakowo.

         3/  Nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Dębnie Polskim.

         4/  Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do  przyznania świadczenia  pieniężnego

              z pomocy społecznej na zakup żywności w ramach wieloletniego programu wspierania  finansowego    

              gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  na lata 2014 – 2020.

         5/  Określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia   

              rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach  wieloletniego programu wspierania  

              finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

         6/   Ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy  

              Rawicz w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

         7/  Przyjęcia zmian w statucie związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin  

              Regionu  Leszczyńskiego”

          8/ Zmiany uchwały Nr XXXV/284/13 Rady Miejskiej gminy Rawicz z dnia 25 września 2013 r.  

               w sprawie zatwierdzenia  Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych  

               Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu na lata 2013-2015.

    IX.  Uchwalenie planów pracy komisji stałych  na 2014 rok.

    X.   Sprawozdanie komisji stałych RMGR  z działalności w  roku 2013.

    XI.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

    XII. Wolne głosy i wnioski.

    XIII. Zakończenie.

                                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                                Rady Miejskiej Gminy Rawicz

                                                                                                                       (-) Jacek Gwizdek

 

LAST_UPDATED2