Piątek, 18 Wrzesień 2009 13:26

„Kultura fizyczna jest częścią kultury narodowej, chronionej przez prawo. Obywatele, bez względu na wiek, płeć, wyznanie, rasę oraz stopień i rodzaj niepełnosprawności - korzystają z równego prawa do różnych form kultury fizycznej...”
„...Podstawowymi celami kultury fizycznej jest dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie wszystkich obywateli...”
Te dwa akapity wyjęte z ustawy o kulturze fizycznej, doskonale określają rolę, jaką działania z zakresu kultury fizycznej pełnią w życiu społecznym. Określają również stanowisko państwa wobec kultury fizycznej i sportu oraz nadają podstawowe kierunki działań w tym zakresie, jakie powinny obrać sobie samorządy lokalne, aby umożliwić prawidłowy rozwój kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji. O obowiązkach, jakie spoczywają na władzach samorządowych mówi kolejny fragment przytoczonej na wstępie ustawy. „... jednostki samorządu terytorialnego realizują zadania w zakresie kultury fizycznej jako zadania własne...”.
O ile pierwsze dwa ustępy traktują o prawie wszystkich obywateli do uczestnictwa w kulturze fizycznej, nadając jej charakter powszechny, o tyle ustęp trzeci wyraźnie wskazuje, że za właściwy, rozwój w tej dziedzinie życia odpowiedzialne są samorządy lokalne. Te prawa powinny zawsze znajdować się na pierwszym planie wszystkich podejmowanych działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej.