Komunikat
Wtorek, 07 Luty 2012 12:54


W związku z wejściem w życie  z dniem 1 stycznia 2012 roku nowelizacji ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt i pracami nad projektem "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rawicz w 2012 roku" Burmistrz Gminy Rawicz prosi o zgłoszenie się zainteresowanych właścicieli gospodarstw rolnych z terenu Gminy Rawicz, którzy gotowi są do ewentualnego zapewnienia w swoich gospodarstwach rolnych miejsca i opieki dla zwierząt gospodarskich.


    Przypadki przekazania zwierzęcia gospodarskiego przez Urząd Miejski Gminy Rawicz mogą dotyczyć np. zgłoszenia do Urzędu  bezdomnego zwierzęcia gospodarskiego znalezionego na terenie naszej gminy lub konieczności odebrania zwierzęcia gospodarskiego z innego gospodarstwa na podstawie przepisów ustawy o ochronie zwierząt.
Gospodarstwo rolne powinno spełniać minimalne warunki utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, o których mowa w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i będzie podlegało kontroli weterynaryjnej w tym zakresie.
Z tytułu zawartej  umowy  związanej z zapewnieniem  miejsca i opieki zwierzętom gospodarskim przysługuje ustalone wynagrodzenie.
Prosimy o pisemne zgłoszenia do Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz pokój nr 118, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz  w terminie  do 20 lutego 2012 roku.