Zryczałtowany dodatek energetyczny
Piątek, 06 Grudzień 2013 07:26

KOMUNIKAT!

Od 1 stycznia 2014 r. osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy, będą mogły ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Świadczenie to ma na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

 

W celu uzyskania dodatku energetycznego należy:

 

- posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,

- złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy.

 

Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

 

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c).

 

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wynosi:

1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,36 zł / miesiąc;

2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,77 zł / miesiąc;

3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,93 zł / miesiąc.

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 966 z późn.zm.).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267).

 

WZÓR WNIOSKU o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego zostanie zamieszczony w terminie późniejszym.