Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rawicz
Czwartek, 06 Luty 2014 09:01

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje społeczne, działające na terenie gminy Rawicz, zajmujące się ochroną zwierząt do udziału w konsultacjach w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy Rawicz na 2014 rok".

 

Działając na podstawie art. 11a ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednol. Dz.U. z 2013 r. poz.856 ze zmianami) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje społeczne działające na terenie gminy Rawicz, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), a których celem statutowym jest ochrona zwierząt, do wziecia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rawicz na 2014 rok".

 

Projekt "Programu" dostępny jest w Wydziale Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, pokój 118, ul. Piłsudskiego 21,  63-900 Rawicz oraz w wersji elektronicznej na stronie www.rawicz.pl .

Opinie do programu można składać w terminie do 13 lutego 2014 roku (włącznie) w godz. pracy Urzędu tj: w poniedziałki od 8.00-16.00, w pozostałe dni od 7.00-15.00.

Nie wydaje opinii w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego komunikatu tj. do dnia 24 lutego 2013 r. uznaje się za akceptację "Programu".

 

Rawicz, dn 23.01.2014 roku